Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Na podstawie Zarządzenia Rektora w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, osoby niepełnosprawne są zwolnione z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Oferta dydaktyczna


Na podstawie § 14 regulaminu studiów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu  1.Uczelnia podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Minimalizuje ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wykorzystując udogodnienia architektoniczne oraz specjalistyczny sprzęt .

2 W uzasadnionych przypadkach wynikających z rodzaju niepełnosprawności student może starać się o:
1) zmianę formy egzaminów i zaliczeń dostosowaną do możliwości studenta, w tym wydłużenie czasu pisania testu, kolokwium do 50%,

2) zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach,

3) indywidualną organizację studiów, o której mowa w § 12,

4) uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej,

5) wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb
i możliwości, np. druk powiększony,

6) możliwość używania komputera na zajęciach dydaktycznych,

7) możliwość zdawania materiału w mniejszych częściach,

8) możliwość stosowania urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz po uprzednim podpisaniu oświadczenia, iż materiały zarejestrowane będą wykorzystywane wyłącznie na użytek prywatny studenta,

9) organizację zajęć sportowych, w tym zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do posiadanej niepełnosprawności.

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta niepełnosprawnego, który uzyskał zgodę na indywidualną organizację studiów, dziekan wydziału może powołać opiekuna spośród wykładowców.

4. Opiekun studenta niepełnosprawnego sprawuje bezpośrednią opiekę i kontrolę nad właściwą realizacją procesu dydaktycznego studenta. Ustala z prowadzącymi zajęcia, uczestnictwo studenta w zajęciach dydaktycznych i zasady ich zaliczenia.

5. W egzaminach mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę właściwego dziekana wydziału na uczestniczenie w egzaminach.”

Studenci niepełnosprawni, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Na podstawie umowy z firmą ubezpieczeniową Generali, która ubezpiecza studentów od nieszczęśliwych wypadków, studenci
z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o zwrot kosztów za ubezpieczenie.

Udogodnienia


Biblioteka Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, która znajduje się
w budynku na ulicy ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 posiada następujący sprzęt dostosowany dla osób niewidomych i słabo widzących:

 • trzy zestawy komputerowe (wyposażone między innymi w klawiatury specjalne ZOOMTEX, programy WINDOW-EYES PRO, FINE READER 9.0 CORPORATE EDITION PL, ZOOMTEX oraz MICROSOFT OFFICE PRO 2007 MOLP)
  ponadto:
 • drukarkę laserową marki HP,
 • kolorowy powiększalnik ANDROMEDA

  Budynek posiada wszystkie udogodnienia dla osób niepełnosprawny i jest wolny od barier architektonicznych.

Budynek dydaktyczno-biblioteczny na ulicy ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 posiada:

 • 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • podjazd przy wejściu do budynku,
 • w budynku znajduje się winda,
 • na wszystkich poziomach (parter, pierwsze piętro) znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w całym budynku znajdują się posadzki i wykładziny antypoślizgowe,
 • wewnątrz budynku rampa likwidująca różnice poziomu kondygnacji,
 • na aulach audytoryjnych ze stałymi siedziskami znajdują się miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na wózku.

Budynek na ulicy Henryka Sienkiewicza 50:

Posiada podjazd dla studentów niepełnosprawnych, który znajduje się przy wejściu do budynku uczelni.

Linki


Kontakt


Uczelnia informuje,

że osobą wyznaczoną do kontaktu i pomocy osobom niepełnosprawnym

w ich dydaktycznych i funkcjonalnych potrzebach

jest Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Radca Prawny Paweł Zasadni

ul. Henryka Sienkiewicza 50, pokój 1A,

e-mail: pawelzasadni@puz.tarnobrzeg.pl

 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 11.30 - 15.30

Środa: 7.30 - 15.30

Czwartek: 7.30 - 10.00

Piątek: 12.00 - 14.00

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.